தொடர்புகள்

இணையத்தளம் தொடர்பான
தங்களது அறிவுறுத்தல்களுக்கும் ஆலோசனைகளுக்கும் தொடர்புகொள்ள

தெய்வேந்திரம் வேழவேந்தன்

தொலைபேசி இல:

0094 777 9361390

மின்னஞ்சல்:-


tvelaventhan@gmail.com


pugudutivumurugamoorthytemple@gmail.com
ஆலய தொலைபேசி இல:
0094 21 4920635
ஆலய நிர்வாக ஒழுங்குகள்
மகோற்சவ ஒழுங்குகள்  பற்றி தொடர்புகொள்ள

சி.திருலிங்கநாதன்(உபதலைவர்)

0094 776615973 / 0094 21
222 5236
ஆலய நிர்வாக வங்கிக்கணக்கு
விபரம்

சம்பத்வங்கி சுன்னாகம் கிளை
012860000030

Comments are closed.